Gozo Shioda

Below is an early film of Gozo Shioda, the founder of Yoshinkan Aikido.

https://youtu.be/CLTAMDCb9wo