Gozo Shioda

Below is an early film of Gozo Shioda, the founder of Yoshinkan Aikido.